#
#

New Brands Joining Us

CAMPAIGN & EVENTS

SONA ERDİ
30 Ocak -

RAFADAN TAYFA HAYRİMATÖR, SAHNE GÖSTERİSİ VE İMZA GÜNÜ STARCITY OUTLET’TE

Details
SONA ERDİ
8 - 10 Eylül -

Starcity Çocuk Atölyeleri Başlıyor

Details
SONA ERDİ
2 - 10 Aralık -

Garaj Günleri 2 - 10 Aralık 2023

Details
SONA ERDİ
23 - 31 Ocak -

Slime Fest, 23-31 Ocak 2023 tarihleri arasında Starcity Outlet’te !

Details
SONA ERDİ
4 - 5 Şubat -

İbi ile Tosi 4 ve 5 Şubat'ta Starcity Outlet’te

Details

CINEMAS

Çılgın Hırsız 4
Çılgın Hırsız 4
Işıkları Söndürme
Işıkları Söndürme
Kasırgalar
Kasırgalar
Lumme
Lumme
Sessiz Bir Yer: Birinci Gün
Sessiz Bir Yer: Birinci Gün
Siccin 7
Siccin 7
Ters Yüz 2
Ters Yüz 2

SHOPS

SUBSCRIBE TO BE ABOUT INNOVATIONS AND CAMPAIGNS

AVM Etkinlik / Kampanya Katılımı Aydınlatma Metni

 

 

AYDINLATMA FORMU

Değerli müşterilerimiz, işbu metni veri sorumlusu sıfatıyla Starcity Avm Yatırımları A.Ş. (“Şirket”) olarak, sizlerin alışveriş merkezimizde (“AVM”) gerçekleştiren kampanya ve/veya etkinliklere katılımınız kapsamında sağlayacağınız kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız konusunda aydınlatılmanız amacıyla sizlere sunmaktayız.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Sizlerin alışveriş merkezimizde gerçekleştiren kampanya ve/veya etkinliklere katılımınız kapsamında müşteri/katılımcı olarak Şirket’imize sağlayacağınız Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz, Finansal Bilgileriniz, Çalışma Bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmekte ve CRM veri tabanında saklanmaktadır;

 1. Sizlerin kampanya/ etkinlik katılımlarınıza ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5.maddesinin 2.fıkrasının c bendinde öngörülen sözleşmenin ifası için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;
 • Sizlerin kampanya ve etkinlik katılımlarınızı gerçekleştirmek,
 • Kampanya sonuçları hakkında bilgilendirilmenizi ve ödül gönderimini sağlamak,

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak ise;
 • İleri tarihlerde gerçekleştirilebilecek kampanya, promosyon, tanıtım, indirim vb. avantajlardan ve/veya sizlere özel gerçekleştirilecek kampanyalarımız ve etkinliklerimizden tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması ve etkinlikler hakkında bilgilendirilebilmeniz,
 • Sizlere sağladığımız hizmetlere yönelik memnuniyet analizlerinin yapılabilmesi ve bu kapsamda sizlerle iletişime geçilebilmesi,
 • Grup şirketlerimizin veya AVM’de bulunan mağaza ve restoranların ürün ve hizmetlerinin ve ortak kampanyaların tanıtımının yapılabilmesi,

 

 • İşlenen Verileriniz ve Veri Kategorileri

Veri Kategorisi

Veri Çeşitleri

Kimlik Bilgileri

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Medeni Durum

İletişim Bilgileri

Ev Adresi, E-Posta Adresi, Telefon Numarası

Finansal Bilgiler

Yapılan Alışveriş Tutarı

Çalışma Verisi

Meslek, Eğitim Durumu

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Müşteri/Katılımcı olarak Şirket’imize sağlayacağınız kişisel verileriniz;

 • Alışveriş Merkezinin yönetiminin sağlanması amacıyla AVM Yönetim Hizmeti Sağlayıcımıza ve onun tedarikçilerine,
 • Kampanya ve etkinlik katılımları için gerekli faaliyetleri yerine getirebilmek için hizmet aldığımız diğer tedarikçi ve hizmet sağlayıcılara,
 • Kampanya/ etkinlik sonucu hediye kazanmanız halinde sizlere hediye gönderimini gerçekleştirebilmek amacıyla hediye gönderen platform/firma ve/veya kargo firmalarına,
 • Sizlerle etkinlik, kampanya, promosyon vb. konularda iletişim kurabilmek için anket, reklam, doğrudan pazarlama ajanları gibi iletişim hizmeti sağlayan firma ve teknoloji firmalarına, mesai saatlerimiz dışında ortaklaşa çalıştığımız çağrı merkezlerine, Şirket’in iştiraklerine veya Şirket’imizin bağlı olduğu Grup Şirketlerine ve ortak kampanya yapılan kişilere ve
 • Şirket’imizin Milli Piyango Mevzuatı uyarınca düzenlenen çekiliş vb. konular hakkında Milli Piyango İdaresine bildirim yapabilmesi için Milli Piyango İdaresi ve Milli Piyango İdaresinin Aracı Kurumu olan kurum ve kuruluşlara ve başkaca bir hukuki yükümlülük bulunması halinde diğer resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ilettiğiniz yönteme bağlı kampanya/ etkinlik katılım formları ile fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 • Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin olarak, info@starcity.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya Şirketin görevli personeline ozde.yilmaz@starcity.com.tr adresinden elektronik posta yoluyla ya da dilekçe yoluyla Yenibosna Merkez Mh. , Değirmenbahçe Cd. No:34, 34197 Bahçelievler/İstanbul adresine yazılı olarak müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

 

AÇIK RIZA FORMU

Değerli Ziyaretçimiz/Katılımcı,

Starcity Avm Yatırımları A.Ş. (“Şirket”) (“Şirket”/ “Veri Sorumlusu”) olarak sizlere ait kişisel verilerin mahremiyetini ve korunmasını önemsemekteyiz.

Şirketimizce gerçekleştirilebilecek kampanya, promosyon, tanıtım, indirim vb. avantajlardan ve/veya alışveriş hareketlerinize ve/veya sağladığınız kişisel veriler doğrultusunda sizlere özel gerçekleştirilecek kampanyalarımız ve etkinliklerimizden tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması ve etkinlikler hakkında bilgilendirilebilmeniz, sizlere sağladığımız hizmetlere yönelik memnuniyet analizlerinin yapılabilmesi ve bu kapsamda sizlerle iletişime geçilebilmesi, Grup şirketlerimizin veya AVM’de bulunan mağazaların ürün ve hizmetlerinin ve ortak kampanyaların tanıtımının yapılabilmesi amacıyla,  Kişisel Verilerinizi kullanmamıza izin vermenizi talep ediyoruz.

Kişisel Verilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve yönettiğimizle ilgili ayrıntılı bilgiler Aydınlatma Formu kapsamında (ekte) mevcuttur.

Ad

 

Soyad

 

Şehir

 

Mahalle

 

e-Posta

 

Telefon

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA METNİ

Yukarıda yer alan kişisel verilerimin ileri tarihlerde gerçekleştirilebilecek kampanya, promosyon, tanıtım, indirim vb. avantajlardan veya bana özel gerçekleştirilecek kampanyalar ve etkinliklerden tarafımın haberdar edilmesi, yararlandırılması ve etkinlikler hakkında bilgilendirilebilmem, bana sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyet analizlerinin yapılabilmesi ve bu kapsamda benimle iletişime geçilebilmesi, Şirket’in bağlı olduğu Grup şirketleri altında faaliyet gösteren şirketlerin ve AVM’de faaliyet gösteren mağaza ve restoranların ürün ve hizmetlerinin tanıtımının yapılabilmesi amacıyla işlenmesini ve aynı amaçlarla Şirket’in hizmet aldığı iletişim hizmet sağlayıcılarına, Şirket’in çalıştığı çağrı merkezine, Şirket’in iştiraklerine veya Şirket’in bağlı olduğu Grup Şirketlerine aktarılmasını;

5 Kabul Ediyorum

5 Kabul Etmiyorum

İLETİŞİM ONAYI

5 Aşağıda yer alan haberleşme kanallarıyla kampanya ve etkinlikler hakkında bilgi almayı kabul ediyorum.

5       Kısa Mesaj

:

5       E-Posta

:

5       Telefon

:

 

 

İsim-Soyisim 

:

 

İmza

:

 

Tarih

: